PRODUCTS
检漏罐

                   不锈钢材质。氦检漏中用于检测正压充氦产品。常用于电子封装产品的检漏。配备不锈钢提篮便于取放体积较小的电子产品。